SU BALLU NOU (MLC)

Unu passu a manca, un ater’a dresta

Duas bortas s’inchinu, cominza sa festa

Unidos umpare, tot’a manu tenta

Sa persone trista che torret cuntenta

Ajò a s’intundu, custu ballu sia(t)

In tottu su mundu sinnu de allegria

Sole e luna, chelu e terra, Mares e montes no gherrana,

Luna e sole, terra e chelu montes e mares no gherran abberu

Salude Maria ses mamma ‘e Deu

Dona s’allegria a su coro meu

Sinnat su caminu, a manera faghe

B’appat illuinu de terrena paghe

Sa musica, sos ballos, che pregadoria

Arriven a su Chelu a Deus e a Maria…

Est bella sa festa si b’at bonidade

E su ballu siat sinnu de amistade

Ajò a s’intundu, custu ballu sia(t),

In tottu su mundu sinnu de allegria

Sole e luna, chelu e terra, mares e montes no gherrana,

Sa musica, sos ballos, che pregadoria