DIGHIRIDERA (MLC )

Dinghi       dighiridindi dighiridera…

Privendemi de una costa mia

T’at generadu Deu Soveranu

E benis a innoghe a mi ponner’ marranu

Sa oghe mia est’oghe de anghelu

S’abbivvant sas istellas in su chelu

A custu sonu de amore e paghe

Frimma e forte che unu nuraghe

Armonica, intonada e fiera

Sò deo sa femina chi cantende

Allegrat finas a su rusignolu

Sa oghe durche de su pippìolu

M’at dadu sa natura generosa

Cando cant’eo fiorit sa rosa

M’accumpagnat su riu canta canta

Mi sorriet sa zente totta canta

Mustrendemi un’istima sinzera

Sa oghe mia est sa pius potente

Chi mancu tue nd’as un’idea

Bella che su sole in oriente

Cando saludat sa terra intrea

Dachi b’at gara su premiu leat

Ca m’iscultat sa zente riverente

Uriosa che bentos de traschìa

Ma connoschet finas sa melodia

Finida s’istajone frittorosa

S’accherat su ‘eranu sorridente

Sa oghe mia no, no est potente

Ma ninnat e carignat ogni cosa

In sa die ‘e s’affidu est un’isposa

Bella, candida pura e lughente

A custu sonu si mudat sa terra

Irmentighende dogni cuntierra

Mamma Natura chi est gloriosa

De dogni cosa issa est reina

A nois duos at dadu un’istrina

Una potente una armoniosa

Che vena de abba bundanziosa

No finat mai custa serentina

Cantende umpare donamos recreu

Dae Chelu nos beneigat Deu