S’ANGHELU MEU (MLC)

Como una cantone ti cherzo cantare

Pro ch’in su sonnu ti pottat ninnare

Fizz’istimadu dachi ses arrivvidu

Pagas oras bonas o de gosu t’as bidu

Sa malasorte anima mia

Est dispensera solu de angustia

M’invoco a sa Madonna e a Deu

Sian amparu pro s’anghelu meu…

E che anghelu olende bae coro meu

Sighi su caminu chi t’at sinnadu Deu

Babbu e mamma ti sian costante recreu

In sas dies de anneu ca ses s’anghelu meu

Fizz’istimadu nessi un’ora ‘e fortuna

Pro t’ider joghende sena pena, manc’una

Cun sos amigos juvilende e currende

Dapoi a domo recuinde e contende

S’aia potidu seberare

Sa vida mia cun sa tua jambare

Molzende in su metessi mamentu

Chi t’ido sanu, serenu e cuntentu

E che anghelu olende bae coro meu

Sighi su caminu chi t’at sinnadu Deu

Babbu       e mamma ti sian costante recreu

In sas dies de anneu ca ses s’anghelu meu