CANTOS A TENORE (G.Piras e Tradizionale)

Accudide a su folklore, a faghes su ballu tundu

Ca est su       menzus de su mundu, cand’est cantad’a tenore

Tempiesas in curruttu frundidechelu s’isciallu

Faghidebos custu ballu, iscurtade custu muttu 

Tiscali antigu villaggiu in mesu de roccas calcares

Ponidebos in viaggiu andade a lu visitare

Gruttas e domos de janas chi meraviglian sa vista

Ammiran sos turistas chi andan a Oliana 

Milia vatu’ sa trota pro sa die ‘e s’isposonzu
Carculanne su bisonzu ca non b’ana cosa cotta
Su maritu ‘e Liotta su connatu ‘e Mugrone
De su cojuviu novu nd’est cuntentu Cadone 

Pizinnas bellas che nd’at in totue

Ma che Silanus narami inue

A bois naro bellos bajanos

Si nde cherides benide a Silanos 

Lizera, lizera ses, s’istella de melodia

Tue sola ses sa mia, atera no nd’adoro

Lizera, lizera ses, sa bella l’appo mirada

Dae pizinna minore andende a missa mazore 

Una traina rubia famosa est bennida a su monte seneghesu

Chirca pastura in su logu tesu ca s’annada est meda bisonzosa